yamanlar halı yıkama şemikler halı yıkama nergiz halı yıkama mavişehir halı yıkama karşıyaka halı yıkama gümüşpala halı yıkama bornova halı yıkama alaybey halı yıkama izmir halı yıkama maltepe escort kadıköy escort pendik escort ataşehir escort ümraniye escort üsküdar escort kartal escort mersin escort izmir escort başakşehir dershane
sohbet sitesi reklam sohbet sitesi reklam sohbet sitesi reklam sohbet sitesi reklam

Canlı Futbol Skorları {NRT}

No_FeaR

New Member
(COL-CL) : Alianza Petrolera 2-1 Deportivo Cali -> Devre Arası.
(MEX-AP) : Tigres UANL 2-2 Guadalajara-Chivas -> Gol Atan Guadalajara-Chivas


Yapımcısı ; nrt

Kod:
if 0 {
    Soccer live Scores
    To activate on a #channel
    .chanset #channel +scores
    on Partyline
}

if 0 {
  Canlı Futbol Skorları
    Kanal üstünde aktive etmek için:
    Botunuza bağlanın (telnet /dcc /ctcp chat)
    .chanset #kanal +scores
    Komutu verin.
}

# 18.05.2015
# Bu script Tcl8.6 sürümleriyle çalışır. Daha eski sürümlerle çalıştırmaya kalkmayınız.

if {[info tclversion] < "8.6"} {
     return -code error "\00305[lindex [split [info script] /] end]\003 \00306requires\003 \00304Tcl8.6.x\003 .\
        \00306Your Tcl version is\003 \00304[info patchlevel]\003"
}

if {[join [split [string range [lindex [set ::version] 0] 0 5] "."] ""] >= "1620"} { 
   putloglev o * "\00305[lindex [split [info script] /] end]\003 \00306successfuly loaded.\003"
  } else {
   return -code error "\00305[info script]\003 \00306works with\003 \00304eggdrop1.6.20\003 or\
     \00306greater versions. Your eggdrop version is\003 \00304$::version\003"
  }
  
 package present Tcl 8.6
 package require eggdrop 1.6.20

if {[info commands scores::remove] eq "::scores::remove"} {
    scores::remove
}

namespace eval scores {

    namespace export check_score killer reader_f writer_f get_dt remove

    bind cron - "*" [namespace current]::check_score
    bind evnt - prerehash [namespace current]::remove

# Türkçe tercüme kullanılmak isteniyorsa , ( 1 ) olarak ayarlayın.
# Orjinal dil için ( 0 ) olarak bırakın.

    variable trans 1


# bilgi alınacak adrestir.

    variable link "http://www.scorespro.com/rss2/live-soccer.xml"


# Alınan bilginin saklanacağı dosyadır.

    variable fpath "goal.txt"


# Siteye bağlantıda bejklenecek maksimum gecikme süresi ,saniye cinsinden.

    variable timeout "15"


# Bağlantıda kullanılacak useragent.

    variable ua "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5"


    variable transarray
    
# Tercüme kullanmayı tercih etmişseniz,kullanılacak çeviriler ve orjinal çıktıları.
    
    array set transarray {
           "Halftime" "Devre Arası."
                 "Goal for" "Gol Atan"
                 "Match Finished" "Maç Sonlandı."
                 "2nd Half Started" "İkinci Yarı Başladı."
                 "Kick Off" "Maç Başladı."
  }
  
# siteye bağlantıda proxy kullanılmak isteniyorsa, bu ayarda belirtin. Kullanım şekli:
# proxy.hostu-yada.IP:portu ... gibidir. (http proxy)
# kullanılmayacaksa boş "" olarak bırakın
  variable proxy "203.190.251.114:80"
    
# Ayarların sonu...

# Dosya yoksa oluşturulup ilk bilgiler çekilip ,yazılıyor.

    if {![file exists $fpath] || ![file readable $fpath]} {
        catch { ::scores::writer_f $fpath "[[namespace current]::get_dt $link] |" }
    }
}

namespace eval scores {

    setudef flag scores
    package require http

    proc check_score {minute hour day month weekday} {
      foreach _ [utimers] { 
        if {[string match *[namespace current]::* $_]} { 
          killutimer [lindex $_ end-1]
        }
      }
        set dt [[namespace current]::reader_f $::scores::fpath]
        #set ext [lindex [split $dt |] 1] kullanmaya gerek yoktu. es geçildi.
        set exscore [lindex [split $dt |] 0]
        foreach chan [channels] {
            if {[channel get $chan scores]} {
                set out [[namespace current]::get_dt $::scores::link]
                if {![string match *$out* $exscore]} {
                    putserv "privmsg $chan :$out"
                    [namespace current]::writer_f $::scores::fpath "$out|"
                }
            } else {
                catch { [namespace current]::killer $chan }
            }
            utimer 30
[list [namespace current]::check_score $minute $hour $day $month $weekday]
        }
        return 0
    }

# herhangi bir kanal üstünde aktif olmadığı sürece bind cron ve utimer'ın arka planda
# çalışıp botu yormamasını sağlamak için yazılmış prosedürdür.
# script aktif olmadığı sürece bind ve utimer çalışması bloke ediliyor.

    proc killer {chan} {
        if {![channel get $chan scores]} {
            set i 0
            foreach str [utimers] {
                if {[string match *[namespace current]::* $str]} {
                    killutimer [lindex $str end-1]
                    incr i
                }
            }
            set j 0
            foreach _ [binds cron] {
                if {[string match *check_score* $_]} {
                    unbind [lindex $_ 0] [lindex $_ 1] [lindex $_ 2] [lindex $_ end]
                    incr j
                }
            }
        }
    }

    proc reader_f {file} {
        if {![file exists $file] || ![file readable $file]} { return 0 }
        set fp [open $file r]
        try {
            set i 0
            while {[gets $fp line] >= 0} {
                incr i
                return $line
            }
        } finally {
            close $fp
        }
    }

    proc get_dt {link} {
        if {[string match {*:*} $::scores::proxy] eq 1} {
       set use_proxy [split $::scores::proxy ":"]
    }
      if {[info exists use_proxy] eq 1} {
        set t [::http::config -urlencoding "utf-8" -useragent $::scores::ua -proxyhost [lindex $use_proxy 0] -proxyport [lindex $use_proxy 1]]
        } else {
        set t [::http::config -urlencoding "utf-8" -useragent $::scores::ua]
        }
        set d [::http::data [set t [::http::geturl $::scores::link -timeout [expr {round(1000 * $::scores::timeout)}]]]]
        ::http::cleanup $t
        # bağlantı hata kontrollerini es geçtim. gerek görmedim şimdilik. denemelerde sıkıntı yaşanırsa ilerde, eklerim
        regsub -all -- {(?:\n|\t|\v|\r|\x01)} $d " " d
        set i 0; set out ""; set o ""; set s ""; set j 0
        foreach {n o s} [regexp -all -inline -- {<\/title><description>([^<]+)<\/.+<pubDate>([^<]+)<\/} $d] {
            #putlog "$o - $s"
            if {[info exists s] && [info exists o]} {
              # kullanmaktan vaz geçtiğim saat:dakika:saniye değerleri.
                # gerek olmadığı görüldü. olmasada birşey fark etmiyor.
                #regexp {:?([0-9]+):(\d+):(\d+)} $s - hour min sec
                #set time "$hour:$min:$sec"
                incr i
                regexp -- {\(([^\)]+)\)} $o - lig
                regexp -- {\)(.+?)\svs\s(.+?):} $o - home visit
                regexp -- {:\s(\d+)-(\d+)} $o - ilk son
                regexp -- {\-\s([^\|]+)} $o - desc
            } else { return 0 }
            # trans / çeviri isteniyorsa ingilizce kısımların çevirisi postalanacak.
            variable transarray
            if {($::scores::trans eq "1") && ([array size transarray] >= "1")} {
                foreach {orj tur} [array get transarray] {
                    set desc [string map
[list $orj $tur] [join $desc]]
                    }
            }
            lappend out "\00304(\003\002$lig\002\00304)\003" : "\00312$home\003" "\00303$ilk\003\00304-\003\00303$son\003"\
                "\00312$visit\003" "\00304\002->\002\003" "\00314$desc\003"
            set out [string map
[list "&amp;" "&"] $out]
            if {$j eq 20} break
            return [join $out]
            incr j
        }
    }

    proc writer_f {file data} {
        set fp [open $file w]
        try {
            puts -nonewline $fp $data
        } finally {
            close $fp
        }
    }

# bu prosedür, script kaldırılmak istendiğinde .restart yada kill etmeye gerek kalmadan,
# namesapace prosedür ve değişkenlerini , utimer ve bindlerini botun hafızasından silinmesi sağlanıyor.

    proc remove {args} {
        set i 0
        foreach runnin [utimers] {
            if {[string match *[namespace current]::* $runnin]} {
                killutimer [lindex $runnin end-1]
                incr i
            }
        }
        set j 0
        foreach bindin [binds] {
            if {[string match *[namespace current]::* $bindin]} {
                unbind [lindex $bindin 0] [lindex $bindin 1] [lindex $bindin 2] [lindex $bindin 4]
                incr j
            }
        }
        namespace forget {*}[namespace export]
        namespace delete [namespace current]
    }

    putlog "[file tail [info script]] ok..."
}
# EOF[tpcolor=#000000][/tpcolor]
 

irc forumları 1xbet giriş